Образование
Медицински Университет Пловдив Факултет по дентална медицина (2007г.-2013г.)
Придобиване на специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия” Медицински Университет Пловдив(2019г.)
Придобита ОНС „Доктор“ Медицински Университет Пловдив(2019г.)
АД Главен асистент в катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“(2020г.)

Професионална ориентация
Оперативно зъболечение и ендодонтия

Членство в научни и професионални организации
Български Зъболекарски Съюз Пловдив

Професионални постижения
• денталните композитни материали и взаимодействието им с оралния биофилм;
• методи за определяне и изследване на биодеградацията;
• изучаване на честотата на разпространение на ендодонтските отклонения при горно-и долночелюстни премолари
• изследване на клиничните и параклинични методи за диагностика на ендодонтските отклонения при горно-и долночелюстни премолари
• изследване на различни клинични подходи при ендодонтското лечение на горно-и долночелюстни първи и втори премолари с атипична анатомия

Пъбликации
• Pecheva A, Georgiev К, Tsanova S, Raycheva R. A Comparative In Vitro Study Evaluating the Marginal Adaptation of Zirconium Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacture and Press-ceramic Veneers. Folia Medica. 2020;62(3):546-52.
• Георгиев К., Печева А. Техника „Прозрачен зъб” като образователно средство за изучаване на корено-каналната система. Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив, 2020; 15:326-30.
• Георгиев К., Филипов И. Изследване на биодеградацията на композитни образци след 15-дневна инкубация с in vitro възпроизведен биофилм от орални инокулуми. Научен труд
• Georgiev K., I. Filipov, I. Dobrev. In Vivo Collection and SEM Identification of Oral Biofilm Using Indirect Composite Prototype Restorations. Clinical and Laboratory Study. Folia Med (Plovdiv). 2018 Jun 1 ;60(2):300-307.