Образование
Медицински Университет Пловдив Факултет по дентална медицина
Придобиване на специалност „Орална хирургия ” Медицински Университет Пловдив
През 2017 год. защитава дисертация на тема „Сравнителен анализ на различни методи за регистрация на оклузо-артикулационни взаимоотношения“ и придобива образователна и научна степен „Доктор“.
Асистент в катедра „Орална хирургия“ към ФДМ – Пловдив“
През 2019 год. завършва магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултет по обществено здраве, МУ – Пловдив.