Образование
Медицински Университет Пловдив Факултет по дентална медицина (2012г.)
Придобиване на специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия” Медицински Университет Пловдив(2017г.)
През 2017 год. защитава дисертация на тема „Сравнителен анализ на различни методи за регистрация на оклузо-артикулационни взаимоотношения“ и придобива образователна и научна степен „Доктор“.
Главен асистент в катедра „Протетична дентална медицина“ към ФДМ – Пловдив“(2016г.)
През 2019 год. завършва магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултет по обществено здраве, МУ – Пловдив.

Професионална ориентация
Протетична дентална медицина

Членство в научни и професионални организации
Българско дружество по гнатология и оклузодонтия
Българско научно дружество по дентална медицина
Съюз на учените в България
Български зъболекарски съюз

Професионални постижения
Участва в научни проекти под егидата на МОН и МУ
Води курсове с лекционна и практична част за Дигитална диагностика на оклузията