Партньори на ИЗИ ДЕНТ

Дентален център Изи Дент има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/
Всяко осигурено лице има право на свободен достъп до медицинска помощ.
Брекети и алайнери

Важно е да се направят 2 уточнения по отношение на правата и задълженията на гражданите, касаещи НЗОК. Незаплатени здравни осигуровки се заличават след 5 години, а здравните права се прекъсват при неплащане на повече от 3 месеца.

Какво покрива здравната каса при зъболекар?
Всяко здравноосигурено лице, потърсило дентална помощ, има право да получи следния обем дейности, диференцирано по възрастови групи:

► При лица до 18-годишна възраст
• обстоен преглед със снемане на орален статус веднъж за съответната календарна
година и допълнителен преглед за бременни;
• до четири лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се
включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

► При лица над 18-годишна възраст
• обстоен преглед със снемане на орален статус веднъж за съответната календарна
година и допълнителен преглед за бременни;
• до три лечебни дейности за съответната календарна година;
Цените на упойките не се поемат от НЗОК. Ако те са необходими или желани по време на лечението, пациентът ги заплаща отделно по ценоразписа на съответния зъболекарски кабинет.
Нужно е при преглед да му представите валидна здравноосигурителна книжка (синя книжка), в която той да запише лечебните дейности, които е извършил.

Пакет дентални дейности за първична дентална помощ
Изпълнителите на първична дентална помощ извършват дейностите, определени в пакета дентални дейности за първична дентална помощ, диференцирани по възрастови групи, както следва:

1. при ЗОЛ (здравноосигурено лице) на възраст до 18 години:
а) обстоен преглед със снемане на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист и един допълнителен преглед за бременни;

б) обтурация с амалгама или химичен композит;

в) екстракция на временен зъб, включително анестезия;

г) екстракция на постоянен зъб, включително анестезия;

д) лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб;

е) лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;

2. при ЗОЛ (здравноосигурено лице) на възраст над 18 години:
а) обстоен преглед със снемане на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист и един допълнителен преглед за бременни;

б) обтурация с амалгама или химичен композит;
в) екстракция на постоянен зъб, включително анестезия;

3. при цялостно обеззъбени ЗОЛ (здравноосигурено лице), независимо от възрастта:
а) дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години;

б) дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години.

Пакет дентални дейности за хирургична дентална помощ
Изпълнителите на специализирана хирургична дентална помощ извършват следните видове дейности, определени в пакета дентални дейности за хирургична дентална помощ:

1. при ЗОЛ на възраст до 18 години:
а) специализиран обстоен преглед;

б) инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия;

в) екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;

г) контролен преглед след някоя от дейностите по букви „б“ и „в“;

2. при ЗОЛ на възраст над 18 години:
а) специализиран обстоен преглед;

б) инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия;

в) екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;

Дентален център Изи Дент извършва дентални здравни услуги, на застраховани от „ЗД Евроинс” АД , „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД и ЗК „УНИКА” АД лица по „Медицинска застраховка”, притежаващи валидни застрахователни карти, издадени от застрахователя, с включено покритие по пакет „Дентална помощ”.
Застрахованите лица, имащи право на абонаментно обслужване, притежават персонални застрахователна карта, както и Абонаментна стоматологична карта, с посочен оставащият финансов лимит.

Имате нужда от нашите дентални услуги?

Търсени услуги