Стоматологична физиотерапия
Прилагане на прецизно цифрово управление за дозиране на физикалните параметри, използване на различни по вид токове, въвеждане на високочестотни апаратури, апарати за магнитна терапия и не на последно място поради високоефективното навлизане на качествено нова лазерна техника.
Брекети и алайнери

В клиниката се извършват следните диагностични процедури:
1. Електроодонтодиагностика
Изследването на електровъзбудимостта на зъбната пулпа подпомага диагностиката на различни заболявания- усложнен кариес, пулпити, некроза на пулпата, наличност на патологични процеси в периодонциума и избор на правилен лечебен метод. Може да се проследи протичането на някои патологични процеси/ травми и фрактури на зъбите и челюстите/, да се преценят резултатите от биологично лечение на пулпата и др.

2. Фокална диагностика /тест на Гален/
Проблемът за стоматологичните огнища и тяхната връзка с редица заболявания в организма е много стар и същевременно много актуален. Това се дължи, от една страна , на сложните механизми на осъществяване на тази връзка и от друга – на големия брой стоматологични заболявания, действащи като огнища.
Изисквания преди провеждане на изследването:

  • от общ характер – да не се приемат антибиотици и антиалергични препарати 5-10 дни, невролептици и сънотворни 24
  • часа преди изследването от локален характер:
  • пациентите да не са се бръснали през последните 24 часа
  • липса на обриви по лицето,
  • да не се поставя крем и да не се масажира лицето 24 часа преди тестуването

3. Измерване на корозионен потенциал
Важно значение при изпробването на металите има изследването им за корозия, даващо възможност да се направят и съответните изводи за биологичната поносимист на материала, т.е. той да няма увреждащо влияние върху живия организъм, както и неговите свойства, и качества да не се променят от средата, в която е поставен. Металите, намиращи се в устата за дълго време, могат да станат причина за редица местни и общи реакции от страна на организма.

Терапевтични процедури

1. Лазерна терапия
Индикации за лечение с лазери в червения спектър в стоматологията има при комплексно лечение на стоматити, пародонтопатии, биологично лечение на пулпити, при периодонтити, алвеолити, абсцеси и флегмони, артрити и артрози на темпоро-мандибуларната става, сиалоаденити и сиалодохити, при невралгии и неврити, за стимулиране оздравителния процес при следоперативни рани и костни фрактури.

2. Магнитотерапия и магнитно-лазерна терапия
Това е метод при който на тъканите се въздейства с постоянно или променливо нискочестотно магнитно поле. Прилага се при парадонтоза, трудно заздравяващи рани, алвеолити, одонтогенни синуити, невралгии, фрактури в лицево- челюстната област.

3. Електротерапия и електрофореза
По своята същност лекарствената електрофореза представлява лечебен метод на съчетано използване на електрически ток и лекарствени вещества. Комплексното действие на тези два фактора- фармакологичната активност на лекарственото средство и физическата активност на електрическия ток, обуславят сложните физикохимични и биологични процеси в организма, водещи до терапевтичния ефект на лекарствената електрофореза.

Имате нужда от нашите дентални услуги?

Търсени услуги